忍者ブログ
読売、毎日、朝日各社英字新聞の社説を学習研究
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

Let's learn Tagalog (Philippines).
1 ako I 私
2 ikaw You あなた
3 Siya He/she 彼/彼女
4 Ako ay si Taro. I am Taro. 私は太郎です。
5 Hapones ako. I am a Japanese. 私は日本人です。
6 Anong pangalan mo? What is your name? あなたのお名前何ですか?
7 Ano po ang pangalan? What is your name? あなたのお名前何ですか?
8 Ikaw ba ay Pilipino? Are you a Filipino? あなたはフィリピン人ですか?
9 Mayroon ba silang ginawa? Have they done anything?
10 ba (question) ba makes an interrogative sentence. baは疑問文を作る
11 Ilang taon ka na? How old are you? おいくつですか?
12 Saan ka nakatira? Where do you live? どこに住んでいますか?
13 Saan kayo nakatira? Where do you live? どこに住んでいますか?
14 Anong trabaho mo? What is your work? お仕事は何ですか?
15 mo your, by you
16 Oo Yes はい
17 Hindi No いいえ
18 Hindi na ako pupunta sa simbahan. I won't go to the church any more. 私はもう教会にはいかないでしょう。
19 Salamat Thank you. ありがとう
20 Maraming salamat po. Thank you very much. 大変ありがとう。
21 Salamat sa kabutihan mo. Thank you for your kindness. ご親切ありがとう。
22 Maraming salamat Thank you. ありがとうございます
23 Walang anuman You're welcome どういたしまして
24 Walang pong anuman. You're welcom. / Not at all.
25 Excuse me. Excuse me. 失礼します
26 I'm sorry. I am sorry. ごめんなさい
27 Nice to meet you. It is glad to see you. お会いできて嬉しいです
28 Magandang umaga. Good morning おはよう
29 Magandang hapon. Good afternoon (good evening) こんにちは(こんばんは)
30 Magandang gabi. Good evening こんばんは
31 Paalam. Good-bye さようなら
32 kumusta ka? How are you? お元気ですか?
33 Mabuti naman. I'm fine. 元気です
34 Puwede bang magtanong? May I ask you? お聞きしてもよろしいですか?
35 puwede ~ It can be done. ~できる
36 bang Do you~? ~しませんか?
37 magtanong ask / enquire 質問する
38 Gusto mo bang kumain-tayo? Would you like to have dinner with me? 私と食事をしませんか?
39 Saan ang~ Where is ~? ~はどこですか?
40 Mayroon ba~ Is there ~? ~はありますか?
41 Meron ba~ Is there ~? ~はありますか?
42 gusto ko nang~ I want ~. ~が欲しい
43 gusto want want
44 puwede ba~ Is it possible to (do)~ ~はできますか?
45 Naintindihan ko na. I understand. / I see. 分かります。分かりました。
46 Hindi ko, naintindihan. I don't understand. 分かりません。
47 Sino? who 誰ですか?
48 Ano? what 何ですか?
49 Kailan? when いつですか?
50 Magkano? how much いくらですか?
51 Magkano ang iyong suweldo? How much is your salary? あなたのお給料はいくらですか?
52 iyong that, that one that, that one
53 suweldo salary salary
54 Ilan? How much is it? どのくらいですか?/少ない
55 Nasaan ba C.R.? Where is a rest room? トイレはどこですか?
56 nasaan where where
57 lalaki Man 男
58 babae Woman 女
59 Anong oras na? What time is it? 何時ですか?
60 oras Time 時間
61 Mainit It is hot. 暑いです。
62 Pagod I've got tired. 疲れました。
63 Gutom na ako. I've got hungry. お腹がすきました。
64 gutom Hunger 空腹
65 Busog na ako. I'm full. 満腹です。
66 busog I'm full. 満腹
67 Meron ba akong kuwarto? Do you have vacancy (room)? 部屋はありますか?
68 Magkano ba ang room-rate? How much is a room rent? 部屋代はいくらですか?
69 mas mura kuwarto. cheaper room もっと安い部屋
70 mas magandang kuwarto. cleaner room もっときれいな部屋
71 mas more more
72 Puwedeng pumasok sa kuwarto ngayon? Can I enter the room right now? 今すぐ部屋にはいれますか?
73 puwedeng possible ~できる
74 pumasok enter 中に入る
75 ngyon now, nowadays 今、現在
76 Saan ang kuwarto ko? Where is the room? 部屋はどこですか?
77 susi. Key 鍵
78 Puwede bang pakitago ang bagahe ko? Will you keep this baggage? この荷物を預かってもらえますか?
79 puwede Yes you may do. (permission) ~してもよい(許可)
80 bang Do (you)? Do (you)?
81 bagahe Baggage 荷物
82 Pakipalit ang salapi. Change money, please. 両替してください。
83 salapi Currency 通貨
84 pakipalit Change money. 両替する
85 Magkano ho ang halaga ng palitan. How much is the exchange rate? 交換レートはいくらですか?
86 Gusto kong magpabarya. Give me coins, too. 小銭もください。
87 Sa Cubao. To Cubao. クバオまで。
88 Sa tabi lang ho. Stop at the side of road. 端に寄せてください。
89 Papano ang papunta sa~? How can I get to ~? ~はどう行くのですか?
90 papuntang bound for~ bound for~
91 Saan bang bus papunta sa~? Where does the bus leave for~ ~へ行くバスはどこですか?
92 saan where where
93 bang Do (you)? Do (you)?
94 Anong bayan ito? What's the name of this town. この町は何と言いますか?
95 bayan small town, municipality small town, municipality
96 kainan Restaurant 食堂
97 pagkain food たべもの
98 Patingin ng menu. Show me menu. メニューを見せてください。
99 patingin check up check up
100 ng of, by of, by
101 Anong gusto mo? What do you want. 何がいいですか?
102 Meron bang beer? Do you have beer? ビールはありますか?
103 bang Do (you)? Do (you)?
104 Pakibigyan mo ako ng beer. Give me beer. ビールをください。
105 malamig na tubig. Cold water 冷たい水
106 malamig cold. 寒い、冷たい
107 tubig Water 水
108 Kumain na tayo. Let's eat. 食べましょう。
109 kumain eat 食べる
110 tayo site, situation site, situation
111 Kumain ako. I eat. 私は食べます。
112 masarap. It is delicious. おいしい。
113 hindi masarap. It isn't delicious. おいしくない。
114 Tapos na. It was finished. 終わった。
115 tapos ending, conclusion ending, conclusion
116 Hindi pa. Still. まだ。
117 bayad. Accounts. お勘定。
118 Ano ito? What is this? これは何ですか?
119 ano what what
120 ito this this
121 Magkano? How much is it? いくらですか?
122 magkano how much? how much?
123 Magkano bang isang kilo? How much for one kilo. 1キロいくらですか?
124 isang ? ?
125 mahal. It is expensive. 高い。
126 mura. It is cheap. 安い。
127 May tawad ba. Give me a discount, please. 値引きしてください。
128 may there are (is), am, is there are (is), am, is
129 May malalang problema ba siya? He has a serious problem 彼は深刻な問題をかかえていますか?
130 malalang serious 深刻な
131 problema problem 問題
132 tawad discount discount
133 Huwag na. I don't take it. やめとく。
134 huwag do not do not
135 Alin bang mas mura? Don't you have a cheper one? どれかもっと安いのはありませんか?
136 alin which which
137 bang Do (you)? Do (you)?
138 mas more more
139 mura cheap, inexpensive cheap, inexpensive
140 Han bang kailangan? How much do you want? どれだけ欲しいのですか?
141 han how much? how much?
142 bang Do (you)? Do (you)?
143 kailangan demand demand
144 mabigat. heavy 重い。
145 magaan. light 軽い。
146 maganda. beautiful/pretty/beautiful/good きれいな/美しい/麗しい/よい
147 isa 1 1
148 dalawa 2 2
149 tatlo 3 3
150 apat 4 4
151 lima 5 5
152 anim 6 6
153 pito 7 7
154 walo 8 8
155 siyam 9 9
156 sampu 10 10
157 labing-isa 11 11
158 labing-dalawa 12 12
159 labing-tatlo 13 13
160 dalawam-pu 20 20
161 Linggo Sunday 日曜日
162 Lunes Monday 月曜日
163 Martes Tuesday 火曜日
164 Miyerkoles Wednesday 水曜日
165 Huwebes Thursday 木曜日
166 Biyernes Friday 金曜日
167 Sabado Saturday 土曜日
168 Enero January 1月
169 Pebrero February 2月
170 Marso March 3月
171 Abril April 4月
172 Mayo May 5月
173 Hunyo June 6月
174 Hulyo July 7月
175 Agosto August 8月
176 Septyembre September 9月
177 Oktubre October 10月
178 Nobyembre November 11月
179 Disyembre December 12月
180 Ngayon Today 今日
181 Bukas Tomorrow あした
182 Kahapon Yesterday きのう
183 Kanina short time (while) ago. さっき
184 Mamaya later あとで
185 araw day 日
186 araw araw every day 毎日
187 lolo grandfather おじいちゃん
188 lola grandmother おばあちゃん
189 tatay Father おとうさん
190 nanay Mother おかあさん
191 anak Child こども
192 bakla homosexual ホモセクシャル
193 pinto Door ドア
194 isara mo ang pinto close the door. ドアを閉める
195 isara close/shut shut
196 mesa table テーブル
197 sigarilyo Cigarette たばこ
198 diyaryo Newspaper 新聞
199 gamot Medicine 薬
200 Aray It is painful. 痛い
201 masakit painful, sore painful, sore
202 Maraming salamat Thank you very much. Thank you very much.
203 Maraming salamat po. Thank you very much. (polite) Thank you very much. (polite)
204 Kaunti A little bit. 少し
205 Gusto ko I like it. (my favorite) 好き (私のお気に入り)
206 Ayaw ko I dislike it. きらい
207 Mabuhay welcome/banzai/toast/cheers ようこそ/万歳/乾杯
208 Pakiikot Turn it around. 回してください。
209 Para Stop here. 停めてください。
210 dito na lang. Here is the destination. ここです。
211 na lang the only ~, (only) たったの~だけ (only)
212 Pakihintay dito. Wait here please. ここで待っていてください。
213 hintayin wait wait
214 Dito. here ここ。
215 Diyan. there あそこ。
216 Doon. over there むこう。
217 Sa loob. inside 中に。
218 Sa labas. outside 外に。
219 Sa kanan. on the right hand side 右に。
220 Sa kaliwa. on the left hand side 左に。
221 kape Coffee コーヒー
222 gatas Milk ミルク
223 asukal Sugar 砂糖
224 mainit na tubig Hot water お湯
225 isda Fish 魚
226 gulay Vegetables 野菜
227 hipon Lobster 海老
228 baka Cattle 牛
229 baboy Pig 豚
230 manok chicken チキン
231 Kanina Rice ごはん
232 saging Banana バナナ
233 pinya Pineapple パイナップル
234 mangga mango マンゴー
235 pakwan watermelon すいか
236 Isa pa. Give me one more. もうひとつ下さい。
237 kutsara Spoon スプーン
238 atsara The pickles of papaya パパイヤの漬物
239 bote Bottle/feeding bottle ボトル/哺乳瓶
240 baso Glass グラス
241 Gusto mo pa? Do you want to have more? もっと欲しいですか?
PR
HOME
プロフィール
HN:
srachai
性別:
男性
職業:
civil engineer
趣味:
子育て
自己紹介:
妻はタイ人、娘ばかり3人も!

■近況

2009年の9月15日に脳梗塞を発症、右手が少し不自由になりました。
MRAで脳梗塞の部位を特定でき、素早い処置をとれたので大事に至りませんでした。
快復にむけてリハビリ中です。
(2011/01/01更新)

■自己紹介・リンク

[ はじめに ]
タイのスラチャイです。
英語学習に王道はありません。
毎日毎日の地道な努力の積み重ねが必要です。
スラチャイはNHKのラジオ英語会話で現在の英語力を身につけました。
一日僅か15分の学習でも数年間継続すれば相当な学習効果が期待できます。

[ 名前 ]
松井 清 (スラチャイ)

[ 略歴 ]
・福岡県出身
・国立高知大学卒業
・準大手建設会社に就職
・50歳で会社を早期退職
・99/10 タイ全土を旅行
・00/10 タイに移住
・03/07 カイちゃん誕生
・07/06 シーファーちゃん誕生
・現在タイ国コンケン在住

[ 座右の銘 ]
Slow and steady wins the race.
遅くとも着実な者が勝利する
(NHK基礎英語芹沢栄先生)

[ 学習の手引き ]
・音読して耳から英語を吸収
・Think in English.
・ネイティブ発音付辞書活用
・英英辞典を活用(英和も)
・翻訳和文で専門用語確認

[ English Newspapers ]
Yomiuri
Mainichi
Asahi
Japan Times
Washington Post
Newyork Times
Bangkok Post
The Nations
Phuket Gazette

[ 英字新聞の英和対訳学習 ]
英字新聞(読売)
英字新聞(毎日)
英字新聞(朝日)
英字新聞(朝日2) 

[ スラチャイ編集の辞書 ]
タイ日辞書(改訂版)
日タイ辞書(改訂版)
ラオ日辞書
日ラオ辞書

オンラインカジノ

[ 32レッドカジノ ][ online casino ]
オンラインカジノとは

[ 32red casino mobile ]
for iPhone, Android
Roulette Game
Blackjack Game
Slots Game

[ my favorite way ]
Earning some money on the commuting train is fantastic.
roulette game
通勤電車の中で稼ぐ(ルーレット)^^
ルーレットで遊ぶ

[ 32red casino iPhone & Android ]
Mermaids Millions
Royal Derby
Tomb Raider
Blackjack Game
Major Millions

Tomb Raider iTunes App
Blackjack iTunes App
Roulette Game
Android & iPhone Direct Registration

[ sellection for mobile ]
32Red Web App (iPhone & Android) Casino - Homepage

[ 32red download for PC ]


[ online casino for PC ]
Roulette
Blackjack
Online Slots

[ zipang casino ]
in english

affiliate b 1


ブログでお小遣い 無料サンプルも


基礎タイ語

基礎タイ語一覧(タイ文字、ローマ字)
seesaaサイト内リンク一覧:
01 あいさつ
02 別れのあいさつ
03 声をかけるとき
04 感謝の言葉と答え方
05 謝罪の言葉と答え方
06 聞き直すとき
07 相手の言うことがわからないとき
08 うまく言えないとき
09 一般的なあいづち
10 よくわからないときの返事
11 強めのあいづち
12 自分について述べるとき
13 相手のことを尋ねるとき
14 頼みごとをするとき
15 申し出・依頼を断るとき
16 許可を求めるとき
17 説明してもらうとき
18 確認を求めるとき
19 状況を知りたいとき
20 値段の尋ね方と断り方
21 急いでもらいたいとき
22 待ってもらいたいとき
23 日時・場所・天候を尋ねるとき
24 その他

基礎タイ語一覧(タイ文字、音声付き)
サイト外HPリンク一覧:
01 あいさつ
02 別れのあいさつ
03 声をかけるとき
04 感謝の言葉と答え方
05 謝罪の言葉と答え方
06 聞き直すとき
07 相手の言うことがわからないとき
08 うまく言えないとき
09 一般的なあいづち
10 よくわからないときの返事
11 強めのあいづち
12 自分について述べるとき
13 相手のことを尋ねるとき
14 頼みごとをするとき
15 申し出・依頼を断るとき
16 許可を求めるとき
17 説明してもらうとき
18 確認を求めるとき
19 状況を知りたいとき
20 値段の尋ね方と断り方
21 急いでもらいたいとき
22 待ってもらいたいとき
23 日時・場所・天候を尋ねるとき
24 その他

Copyright © [ 英字新聞 ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログ de テンプレート and ブログアクセスアップ
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]